icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Darbo reglamentas

PATVIRTINTA
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo
2012 m. liepos 23 d. nutarimu 
Nr. 1.4-70.14.1(1)


                                          UŽDUOČIŲ RENGIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

                                                                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užduočių rengimo komisijos darbo reglamentas (toliau – darbo reglamentas) nustato Užduočių rengimo komisijos (toliau – URK) darbo tvarką.
2. URK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) statutu, LAR prezidiumo nutarimais, Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašu, šiuo darbo reglamentu bei kitais teisės aktais.
3. URK sudaro ne daugiau kaip 6 nariai. URK narius tvirtina LAR prezidiumas iš auditorių, kurie pareiškia norą dalyvauti URK veikloje. URK pirmininką tvirtinta LAR prezidiumas iš URK narių URK teikimu. URK nariai tvirtinami 1 metų laikotarpiui.
4. URK narių darbas yra apmokamas. Su URK nariais sudaromos paslaugų teikimo sutartys. URK narių paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato LAR prezidiumas.
5. URK pirmininkas organizuoja URK darbą, pirmininkauja URK posėdžiams bei atlieka kitą organizacinį darbą.
6. LAR sudaro sąlygas URK tinkamai atlikti jai pavestas funkcijas. LAR paskiria LAR administracijos darbuotoją (Egzaminų vadovą), kuris URK teikia techninio-informacinio pobūdžio pagalbą, administruoja URK darbą.
7. Šiame darbo reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos audito įstatyme, LAR statute ir Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos apraše.

                                         II. UŽDUOČIŲ RENGIMO KOMISIJOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

8. URK tikslas – užtikrinti tinkamą ir savalaikį Egzaminų užduočių parengimą, tinkamą jų kokybę, kad būtų įvertintos egzaminus laikančių asmenų teorinės žinios, reikalingos auditoriaus darbui, ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktikoje.
9. URK atlieka šias funkcijas:
9.1. parengia ir Egzaminų komisijai pateikia tvirtinti Egzaminų programas;
9.2. parengia ir patvirtina Reikalavimus kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų užduočių rengimui (reikalavimai Egzaminų užduotims, jų struktūrai ir vertinimui, Egzaminų užduočių pateikimo techniniai reikalavimai);
9.3. teikia LAR administracijai pasiūlymus dėl Autorių atrinkimo;
9.4. derina LAR administracijos pateiktas Autorių kandidatūras;
9.5. užtikrina, kad Egzaminų užduotys būtų parengtos kvalifikuotai (Egzamino užduotys turi būti paruoštos taip, kad gerai pasiruošęs kandidatas į auditorius galėtų baigti Egzaminą per nustatytą laiką), atitiktų patvirtintas Egzaminų programas ir Reikalavimus kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų užduočių rengimui;
9.6. paskiria URK narius, kurie dalyvaus tikrinant ir atrenkant konkretaus Egzamino užduotis (toliau – paskirti URK nariai), ir iš paskirtų URK narių paskiria atsakingą URK narį (toliau – atsakingas URK narys), kuriam pavedama dalyvauti Egzaminų komisijos posėdžiuose ir pristatyti atrinktas Egzamino užduotis;
9.7. užtikrina, kad paskirti URK nariai patikrintų ir atliktų Egzaminų užduočių atranką prieš jas pateikiant Egzaminų komisijai (Egzaminų komisijai tvirtinimui turi būti teikiamos tik tinkamos Egzaminų užduotys);
9.8. užtikrina, kad Egzaminų užduotys būtų pakoreguotos atsižvelgiant į Egzaminų komisijos pastabas;
9.9. deleguoja vieną URK narį, kuris dalyvautų rengiant užduočių kopijas;
9.10. užtikrina, kad Egzaminų komisijos patvirtintos Egzaminų užduotys būtų tinkamai ir laiku perduotos Egzaminų tvarkytojui užduočių kopijoms parengti.

                                 III. UŽDUOČIŲ RENGIMO KOMISIJOS BEI JO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10. URK teisės:
10.1. gauti iš LAR reikalingą informaciją ir priemones Egzaminų užduočių peržiūrėjimui, vertinimui, tikslinimui ir atrinkimui;
10.2. gauti iš LAR informaciją apie praėjusiais metais URK darbe padarytas klaidas, Audito ir apskaitos tarnybos nagrinėtas apeliacijas dėl Egzaminų rezultatų;
10.3. reikalauti, kad LAR sudarytų tinkamas sąlygas Egzaminų užduočių peržiūrai;
10.4. reikalauti, kad LAR sudarytų tinkamas sąlygas Egzaminų užduočių saugojimui;
10.5. teikti Autoriui pastabas ar paaiškinimus dėl Egzamino užduočių;
10.6. reikalauti, kad Autorius patikslintų ar papildytų Egzamino užduotis, jų motyvavimą ar vertinimą;
10.7. prašyti LAR prezidiumo nušalinti atitinkamą URK narį nuo užimamų pareigų ar kreiptis dėl kito URK nario paskyrimo.
11. URK pareigos:
11.1. vykdyti šiame darbo reglamente ir Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos apraše URK pavestas funkcijas;
11.2. vykdyti LAR prezidiumo pavedimus;
11.3. užtikrinti, kad URK nariai laikytųsi savo pareigų, o kai to atlikti negalima, apie tai informuoti LAR prezidiumą;
11.4. pasitvirtinti URK darbo planą.
12. URK narių teisės:
12.1. laiku gauti URK darbui reikalingą medžiagą;
12.2. dalyvauti tikrinant ir atrenkant konkretaus Egzamino užduotis;
12.3. teikti pasiūlymus dėl Egzaminų užduočių patikslinimo ar papildymo.
13. URK narių pareigos:
13.1. skirti pakankamai laiko dalyvavimui URK veikloje ir URK posėdžiuose;
13.2. būti susipažinus su teisės aktais reglamentuojančiais Egzaminų organizavimą;
13.3. būti susipažinus su teisės aktais, kurių pagrindu rengiamos Egzaminų užduotys;
13.4. dalyvauti tikrinant ir atrenkant konkretaus Egzamino užduotis, jeigu jis yra paskirtas URK narys;
13.5. patikrinti ir atlikti Egzaminų užduočių atranką (peržiūrėti užduočių formulavimą, atsakymų teisingumą, siūlomą įvertinimą, egzamino sprendimo laiko atitikimą nustatytai trukmei ir kt. iki egzamino užduočių ir jų vertinimo metodikos) prieš jas pateikiant Egzaminų komisijai, jeigu jis yra paskirtas URK narys;
13.6. dalyvauti Egzaminų komisijos posėdžiuose ir pristatyti atrinktas Egzamino užduotis, jeigu jis yra atsakingas URK narys;
13.7. tinkamai ir laiku pateikti Egzaminų užduotis Egzaminų komisijai ir Egzaminų vadovui užduočių kopijoms rengti, jeigu jis yra atsakingas URK narys;
13.8. susitarti su kitu URK nariu, kuris jį pakeis, ir apie tai informuoti URK pirmininką bei Egzaminų vadovą, jeigu URK narys negali vykdyti šio darbo reglamento 13.4-13.7 punktuose nurodytų pareigų;
13.9. laikytis paslaugų teikimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų;
13.10. laikytis LAR statuto, šio darbo reglamento, Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo tvarkos aprašo, URK priimtų sprendimų bei kitų teisės aktų reikalavimų;
13.11. vykdyti LAR prezidiumo, LAR direktoriaus ir Egzaminų vadovo teisėtus nurodymus;
13.12. laikytis konfidencialumo pasižadėjimo, užtikrinti patikėtos konfidencialios informacijos saugumą ir neatskleidimą;
13.13. paaiškėjus, kad URK nariui gali atsirasti interesų konfliktas, apie tai nedelsiant informuoti URK pirmininką bei Egzaminų vadovą;
13.14. prisidėti prie LAR ir URK tikslų ir funkcijų įgyvendinimo;
13.15. pasibaigus einamųjų metų Egzaminams, LAR prezidiumui pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl URK darbo.

                                              IV. UŽDUOČIŲ RENGIMO KOMISIJOS POSĖDŽIAI

14. Sprendimus URK priima posėdžiuose, kuriuos šaukia URK pirmininkas arba Egzaminų vadovas.
15. URK posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė URK narių.
16. URK posėdžiai, kuriuose nėra svarstoma konfidenciali informacija, gali vykti ir elektroniniu paštu.
17. URK posėdžiams pirmininkauja URK pirmininkas, o jam nesant – URK narių pasirinktas URK narys.
18. URK posėdžiuose be balsavimo teisės gali dalyvauti LAR direktorius, URK pirmininko bei URK kviesti asmenys.
19. URK posėdžiuose sprendimai priimami paprastąja URK narių balsų dauguma. Balsuojant kiekvienas URK narys turi po vieną balsą. Sprendimas laikomas priimtu, kai balsavimo metu už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo URK pirmininkas, o jam nedalyvaujant – posėdžio pirmininkas.
20. URK posėdžiai yra protokoluojami. URK posėdžius protokoluoja URK sekretorius (Egzaminų vadovas).
21. URK posėdžio protokole nurodoma URK posėdžio data, numeris, pirmininkas, sekretorius, dalyviai, svarstyti klausimai, pasisakymų santrauka, sprendimai su motyvais ir balsavimo rezultatai.
22. URK posėdžio metu priimti URK sprendimai įforminami URK nutarimais URK posėdžio protokole.
23. URK sekretorius per 5 darbo dienas po URK posėdžio datos parengia URK posėdžio protokolą ir elektroniniu paštu pateikia URK nariams pastaboms. URK sekretorius, atsižvelgiant į URK narių pateiktas pastabas, tikslina URK posėdžio protokolą.
24. URK posėdžio protokolą pasirašo URK posėdžio pirmininkas ir URK sekretorius.

                         V. UŽDUOČIŲ RENGIMO KOMISIJOS NARIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS
                             TIKRINANT IR ATRENKANT KONKRETAUS EGZAMINO UŽDUOTIS


25. Paskirti URK nariai konkretaus Egzamino užduotis vertina, tikslina ir atrenka LAR patalpose. URK nariai dirba tik su LAR kompiuterine technika, kuri paruošiama siekiant, kad egzamino užduotys nebūtų neteisėtai įrašytos į kompiuterines laikmenas, patalpintos internete ar išsiųstos elektroniniu paštu. URK nariams draudžiama naudoti kitas nei LAR magnetines ir optines laikmenas.
26. Paskirti URK nariai konkretaus Egzamino užduotis gali peržiūrėti, jeigu susirenka bent 2 URK nariai ir Egzaminų vadovas arba 3 URK nariai.
27. Autoriaus pateiktos konkretaus Egzamino užduotis paskirti URK nariai tikrina tokia tvarka:
27.1. tikrinamos Egzamino užduotys be atsakymų ir įvertinamas Egzamino užduočių bei jų vertinimo tinkamumas;
27.2. atrenkamos paskirtų URK narių nuomone tinkamos Egzamino užduotys;
27.3. atrinktos Egzamino užduotys sutikrinamos su Autoriaus pateiktais atsakymais, Egzamino programa ir joje nurodytais šaltiniais.
28. Baigę darbą paskirti URK nariai visą reikalingą Egzamino medžiagą įdeda į vokus, juos užklijuoja ir pasirašo. Surašomas URK narių darbo atlikimo aktas. Nereikalinga Egzamino medžiaga sunaikinama, dalyvaujant paskirtiems URK nariams.
29. Atsakingas URK narys atrinktas Egzamino užduotis su atsakymais ir sprendimais užklijuotame voke pateikia Egzaminų komisijai tvirtinti. Egzaminų komisijai tvirtinti turi būti pateikta daugiau atrinktų Egzamino užduočių ar keli užduočių variantai nei reikalinga spręsti kandidatams į auditorius.
30. Atsakingas URK narys dalyvauja Egzaminų komisijos posėdyje ir fiksuoja Egzaminų komisijos pastabas bei pasiūlymus dėl Egzamino užduočių.
31. Paskirti URK nariai koreguoja Egzamino užduotis atsižvelgiant į Egzaminų komisijos pastabas.
32. Esant poreikiui, paskirti URK nariai bet kuriuo metu gali pareikalauti Autoriaus patikslinti ar papildyti Egzamino užduotis, jų motyvavimą ar vertinimą.
33. Egzaminų komisijos patvirtintas Egzamino užduotis paskirti URK nariai parengia kopijavimui, perduoda Egzaminų vadovui, paskiria vieną URK narį kopijų rengimui procesui prižiūrėti. Galutinis Egzamino užduočių variantas įrašomas į magnetinę ar optinę laikmeną.

                                                VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. URK posėdžių protokolai su URK posėdžių medžiaga, URK narių darbo atlikimo aktai, Egzaminų užduočių medžiaga bei kita URK medžiaga saugomi LAR patalpose.
35. Iki Egzamino užduotys ir kita su tuo susijusi medžiagą saugomi specialiai Egzamino užduočių saugojimui skirtame seife. Seifas užantspauduojamas (užklijuojama ir pasirašoma), o raktas perduodamas URK nariui saugoti.
36. Po Egzamino su Egzaminu susijusi medžiaga atiduodama Egzaminų vadovui.
37. Šiame darbo reglamente nenumatytus atvejus, susijusius su Egzaminų užduočių rengimu, sprendžia URK pirmininkas.
38. Komisijos nariai su darbo reglamentu supažindinami pasirašytinai.

(1) PAKEITIMAI PATVIRTINTI
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2013 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 1.4-11.3.14.2
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2014 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 1.4-12.3.24.2
Atgal